Logo Brussels Airport

WEDSTRIJDREGLEMENT: Wildlife Quest

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company (BAC), met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting met de hieronder vernoemde partijen, van 01/09/2023 tot 21/09/2023, 23u59.

ARTIKEL 2

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, met uitzondering van: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de perfssonen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

De wedstrijd is gericht op inwoners van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Inwoners van andere landen zijn niet uitgesloten van deelname. Hoe dan ook, is de winnaar steeds zelf verantwoordelijk voor zijn verplaatsing naar Brussel.

Per e-mailadres kan slechts 1 keer worden deelgenomen aan deze actie. Eenzelfde persoon mag wel met verschillende e-mailadressen deelnemen, zolang elk van de e-mailadressen slechts 1 keer gebruikt wordt.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar https://summeraction.brusselsairport.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer zo snel mogelijk Lars de Leeuw en Olli de Olifant vinden op verschillende foto’s. Op het einde vult de deelnemer de schiftingsvraag in en kiest de deelnemer of die van aanbiedingen van Brussels Airport, Air Belgium, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Rwandair en/of TUI op de hoogte gehouden wilt worden.

De deelnemer die Lars de Leeuw en Olli de Olifant het snelst vindt op de 6 afbeeldingen, wint een ticket voor twee naar een Afrikaanse bestemming naar keuze van Air Belgium, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Rwandair of TUI. In het geval van een ex aequo zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Indien er ook hier sprake is van een ex aequo op de schiftingsvraag, zal de persoon die als eerste heeft deelgenomen (dus op de vroegste datum) als winnaar worden aangeduid.

De tweede prijs is een Brussels Airport goodiebag (enkel voor nieuwe Enjoy!-leden). Deze prijs wordt uitgereikt aan de persoon die Lars de Leeuw en Olli de Olifant in de tweede snelste tijd heeft gevonden op elke afbeelding en die zich ook heeft ingeschreven als Enjoy!-lid. In het geval van een ex aequo zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Indien er ook hier sprake is van een ex aequo op de schiftingsvraag, zal de persoon die als eerste heeft deelgenomen (dus op de vroegste datum) als winnaar worden aangeduid.

Elke deelname die onvolledig is, wordt uitgesloten van de wedstrijd.

De winnaars worden gekozen onder toezicht van Meester Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 21.

ARTIKEL 4

Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:

ARTIKEL 5

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail op 27/09/2023.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 5, zal er over deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 7

Er wordt slechts 1 prijs per adres, per familie, per IP-adres toegekend.

Elke poging tot fraude en elke poging tot het kunstmatig verhogen van de kans om te winnen of elke vorm van manipulatie, al dan niet georganiseerd en al dan niet mits het gebruik van een informaticaprogramma, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

ARTIKEL 8

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 9

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de actie en de wedstrijd of het verloop te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of indien omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale of analoge kanalen van BAC, Air Belgium, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Rwandair en TUI.

ARTIKEL 11

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zet- of andere fouten of technische problemen (internet, e-mail, …).

ARTIKEL 12

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Brussels Airport Company NV, Luchthaven Brussel Nationaal, 1930 Zaventem en de airline waarvan een vlucht gekozen wordt:

Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en/of het keuzevak te selecteren, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties, huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC, wedstrijden, informatie, etc.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens te delen, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat Brussels Airport Company persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy.

Brussels Airport Company is verantwoordelijke voor de verwerking en de airline waarvan een vlucht gekozen wordt (Air Belgium, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Rwandair of TUI) is de verwerker van de persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van deze wedstrijd verstrekt.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be te sturen.

Sinds 25/05/2018 is de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) van toepassing.

ARTIKEL 13

Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 14

Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen in verband met dit reglement, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Datum: 01/09/2023